Algemene voorwaarden

Definities:

 1. Stichting Studiecentrum Limburg is gevestigd aan de Notgerusweg 23 te Maastricht.
 2. Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Stichting Studiecentrum Limburg een overeenkomst sluit, in de regel: ouders/verzorgers van de leerling of de leerling zelf.
 3. Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Stichting Studiecentrum Limburg wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat leerling en contractant ook dezelfde kunnen zijn).
 4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Stichting Studiecentrum Limburg en contractant tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op www.studiecentrumlimburg.nl vermelde prijzen voor de diverse door Stichting Studiecentrum Limburg aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. Indien van toepassing kunnen annuleringskosten of administratiekosten van €25,- in rekening gebracht worden.
 7. Afmelden kan tot 14 dagen voor de aanvang van de cursus/training. Het bedrag wordt dan gerestitueerd.

Algemeen: 

 1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door Stichting Studiecentrum Limburg zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Stichting Studiecentrum Limburg . Tenzij contractant hier bezwaar tegen maakt, zijn de onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de mentor of vakdocent op de school van de leerling.
 3. Contractant en leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 4. Door leerling in vertrouwen aan Stichting Studiecentrum Limburg of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie, is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of contractant, tenzij Stichting Studiecentrum Limburg dit tegen het belang van de leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van Stichting Studiecentrum Limburg .
 5. Alle door Stichting Studiecentrum Limburg geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Stichting Studiecentrum Limburg . Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Stichting Studiecentrum Limburg vermeld wordt, Stichting Studiecentrum Limburg uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 6. Stichting Studiecentrum Limburg is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een training/cursus.
 7. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Stichting Studiecentrum Limburg volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Stichting Studiecentrum Limburg hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 8. Stichting Studiecentrum Limburg biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Stichting Studiecentrum Limburg verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.
 9. De leerling kan geschorst worden indien de leerling zich niet houdt aan de gedragscode van Stichting Studiecentrum Limburg, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een training/cursus van Stichting Studiecentrum Limburg . Dit ter beoordeling van Stichting Studiecentrum Limburg , onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling.
 10. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan via info@studiecentrumlimburg.nl
 11. Bij aanmelding van een leerling voor één of meerdere examentrainingen, wordt de leerling automatisch verplicht beschikbaar te zijn voor trainingen zoals de aangegeven data op de website van Stichting Studiecentrum Limburg.

Tarieven en betaling:

 1. Contractant is aan Stichting Studiecentrum Limburg het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd. De betaling van een examentraining vindt plaats bij inschrijving via iDeal.
 2. Het opmaken van de factuur geschiedt na inschrijving en iDealbetaling via het internet.
 3. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal Stichting Studiecentrum Limburg een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (administratie)kosten ad € 12,50 bij de eerste herinnering en daarenboven € 12,50 bij de tweede herinnering, zullen aan contractant in rekening gebracht worden.
 4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Stichting Studiecentrum Limburg kenbaar te worden gemaakt.

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Wij behouden ons alle rechten voor